طرح مسکن ثامن ( مجموعه مسکونی بیات)

مکان : مشهد
کارفرما : شرکت عمران و مسکن سازان ثامن
مساحت زیربنا : 9458 مترمربع
تعداد واحدها :80
شروع و خاتمه : 1389