طراحی و نظارت مجموعه مسکونی ۵۰۰ واحدی در امامیه مشهد

مکان : مشهد – اراضی امامیه
کارفرما : موسسه صندوق عمران و موقوفات کشور ( شعبه استان خراسان)
مساحت زیربنا : 68695 مترمربع – 500 واحد در 3 بلوک 7 طبقه
مساحت زمین : 19022 مترمربع
شروع و خاتمه : 1382- 1385