طراحی مرحله اول و دوم مجموعه ۵۰ واحدی مسکونی استیجاری سربیشه

مکان : شهر سربیشه
کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی
شروع و خاتمه : 1384-1385