طراحی مرحله اول و دوم مجتمع های تجاری – اقامتی کیمیا و سیمرغ

مکان : مشهد ـ بولوار امیرالمومنین
کارفرما : آقای اشکنانی و شرکا
مساحت زیربنا : 31400 مترمربع
شروع و خاتمه : 1384-1385