طراحی مرحله اول و دوم مجموعه مسکونی دارآباد

مکان : تهران
کارفرما : بخش خصوصی
مساحت زیربنا : 30000 مترمربع
تعداد واحدهای مسکونی : 125
شروع : 1391