طراحی مرحله اول و دوم مجموعه مسکونی ۸۰۰ واحدی

مکان : مشهد ـ اراضی زکریا
کارفرما : هیئت مدیره تعاونی آزاد
مساحت زیربنا : 67892 مترمربع
مساحت زمین : 31250 مترمربع
شروع و خاتمه : 1382-1384
5 بلوک 9 طبقه