طراحی مرحله اول مجتمع تجاری – خدماتی گالرین طرقبه

مکان : مشهد (طرقبه)
کارفرما : شرکت تیراژه گستر شرق
مساحت زیربنا : 37071 مترمربع
شروع و خاتمه : 1385 – 1388