طراحی مرحله اول ساختمان اداری روزنامه خراسان در مشهد

مکان : مشهد
کارفرما : موسسه فرهنگی و هنری خراسان
مساحت زیربنا : 2950 مترمربع
شروع و خاتمه : 1386