طراحی مجموعه چند منظوره ریحانه

مکان : تهران ـ عشرت آباد
کارفرما : موسسه خیریه ریحانه
مساحت زیربنای کل : 70392 مترمربع
مساحت زیربنای مسکونی : 14375 مترمربع
تعداد واحدهای مسکونی : 178
مساحت زیربنای تجاری : 10045 مترمربع
تعداد واحدهای تجاری : 240 واحدتجاری- شامل فروشگاه و رستوران
مساحت زیربنای ورزشی : 2032 مترمربع
شروع : 1393