طراحی مجموعه تجاری – اقامتی میامی

مکان : مشهد
کارفرما : بخش خصوصی
مساحت زیربنا : 12877 مترمربع
تعداد واحدهای اقامتی : 120 واحد
شروع : 1390