طراحی مجموعه تجاری – اقامتی مرمر

مکان : مشهد ـ بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)
شروع و خاتمه : 1375