طراحی مجتمع تجاری – اقامتی میدان طبرسی

مکان : مشهد ـ حاشیه میدان طبرسی
کارفرما : شرکت سرمایه گذاری توس گستر با مشارکت شرکت مسکن سازان ثامن
مساحت زیربنا : 7379 مترمربع
شروع و خاتمه : 1377