طراحی مجتمع تجاری – مسکونی – فرهنگی فردوسی

مکان : مشهد
کارفرما : دانشگاه فردوسی مشهد
مساحت زیربنا : 323900 مترمربع
شروع و خاتمه : 1390