مطالعات تفصیلی حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد

کارفرما: معاونت مالی و اداری شهرداری مشهد

مکان : مشهد

آخرین وضعیت پروژه:

مکان یابی اجزاء حمل و نقل در شهر مشهد بر اساس معیارها و شاخص های مربوطه انجام پذیرفته است و هم اکنون در حال تدقیق جانمایی اجزاء مذکور در مقیاس پلاک می باشد.

محدوده اجزاء حمل و نقلی مورد نیاز سازمانهای مربوطه

وضعیت کاربریهای حمل و نقل موجود در طرحهای ملاک مصوب عمل شهر مشهد

Comments are closed.