مطالعات تفصیلی حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد

کارفرما: معاونت مالی و اداری شهرداری مشهد

مکان : مشهد

آخرین وضعیت پروژه:

مکان یابی و جانمایی کلیه اجزاء موضوع مطالعات بر اساس معیارها و شاخص های مربوطه صورت پذیرفته است و هماهنگی های لازم با سازمان های حمل و نقلی دست اندرکار و مشاوران حوزه های طرح تفصیلی شهر مشهد انجام پذیرفته است.
گزارش پنج بند اول فصل آخر برای کارفرما ارسال گردیده است و الویت بندی جانمایی ها در دستور کار قرار دارد.

محدوده اجزاء حمل و نقلی مورد نیاز سازمانهای مربوطه

وضعیت کاربریهای حمل و نقل موجود در طرحهای ملاک مصوب عمل شهر مشهد

Comments are closed.