مطالعات بهسازی و نوسازی محدوده خیابان سعدی – مدرس

کارفرما: شهرداری مشهد

مکان : شهر مشهد- محدوده خیابان سعدی-مدرس

وضعیت پروژه:
پروژه به اتمام رسیده و کلیه مدارک تحویل کارفرمای محترم گردیده است.

                    جلسه همفکری و هم اندیشی با حضور مدیران و ساکنین محله سعدی – مدرس

                                    الگوی کاربری اراضی پیشنهادی

Comments are closed.