طرح و ساخت پارکینگ زیرسطحی طرح توسعه مجموعه پاژ

کارفرما: شرکت بناگستران هشتم توس

مکان : مشهد

آخرین وضعیت پروژه:
گود برداری و تحکیم دیواره گود پروژه پارکینگ پاژ به اتمام رسیده است و در مرحله آماده سازی بستر و اجرای عایق گود و فنداسیون می باشد.

Comments are closed.