طرح و ساخت پارکینگ زیرسطحی طرح توسعه مجموعه پاژ

کارفرما: شرکت بناگستران هشتم توس

مکان : مشهد

آخرین وضعیت پروژه:
تکمیل عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی سازه تا طبقه همکف
تکمیل عملیات خاکبرداری تونل ارتباطی
تکمیل عملیات مش بندی و اجرای ربیتس دیواره تونل ارتباطی
تکمیل عملیات اجرای زیرسازی پله در ضلع غربی و شرقی پروژه
اجرای آستر ماسه و سیمان دیواره تونل ارتباطی

Comments are closed.