طرح و ساخت پارکینگ زیرسطحی طرح توسعه مجموعه پاژ

کارفرما: شرکت بناگستران هشتم توس

مکان : مشهد

آخرین وضعیت پروژه:
انجام عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون و دیوار حائل طبقه ششم و پنجم ، انجام عایق رطوبتی کف و دیواره گود زیرزمین ششم و پنجم در دست اجرا می باشد.

Comments are closed.