طرح و ساخت پارکینگ زیرسطحی طرح توسعه مجموعه پاژ

کارفرما: شرکت بناگستران هشتم توس

مکان : مشهد

آخرین وضعیت پروژه:
پروژه با استفاده از روش شمع فولادی و انکر در حال حاضر در مرحله گود برداری می باشد که ۵۰ شمع فولادی نصب و بتن ریزی انجام گردیده است و ۴۷ ستون استرندگذاری ردیف اول و تزریق انجام گردیده است و عمق خاکبرداری در حال حاضر حدود ۷ متر می باشد.

Comments are closed.