طرح و ساخت پارکینگ زیرسطحی طرح توسعه مجموعه پاژ

کارفرما: شرکت بناگستران هشتم توس

مکان : مشهد

آخرین وضعیت پروژه:
اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه همکف
اجرای عملیات فریم چینی جهت اجرای قالب بندی سقف پارت اول همکف
اجرای عملیات تیغه چینی طبقات ۱- الی ۶-
اجرای عملیات اجرای آستر ماسه و سیمان طبقه ۱- الی ۶-
اجرای عملیات بلوکاژ طبقه ۶-
اجرای عملیات بتن روی بلوکاژ در طبقه ۶-
اجرای عملیات ترنچ تاسیسات مکانیکی در طبقه ۶-
اجرای عملیات اجرای لوله های کفشور در طبقات ۶- الی ۲-
ساخت و نصب کانال های هوا در طبقات ۴- و ۳-
اجرای لوله های اسپرینکلر در طبقات ۴-، ۳- و ۲-
اجرای چاه های ارت و همبندی آن
اجرای تاسیسات برقی در طبقات ۳- و ۴-

Comments are closed.