طرح و ساخت مجتمع تجاری – اقامتی یاسین

کارفرما: بخش خصوصی

مکان : مشهد

آخرین وضعیت پروژه:
پروژه در مرحله اجرای اسکلت می باشد. در حال حاضر بتن ریزی سقف در تراز ۳/۱۶- انجام شده است.

Comments are closed.