طرح و ساخت خیابان شهید شوشتری در قطاع یک

کارفرما: شهرداری منطقه ثامن

همکار EPC : شرکت الماس سازه

مکان : شهر مشهد – قطاع یک از منطقه ثامن

آخرین وضعیت پروژه:
پیشرفت فیزیکی اجرای پروژه پل خیابان شهید شوشتری ۴۶%
اسکلت بتنی عرشه پل- خیابان و تونل انرژی زیر آن تا انتهای میدان شارستان اجرا شده است. در میدان شارستان، فونداسیون ها ، شناژها و ستون های بتنی (در امتداد عرشه پل) اجراشده است و دال بتنی روی آن در حال اجرا است. اسکلت بتنی پیاده روهای مجاور سلسبیل اجرا شده است .اسکت بتنی بخش مجاور ساختمان اطلس (تقاطع خیابان آزادی) در تراز شهری و نیم طبقه به اتمام رسیده است.

                                 طرح پیشنهادی فضای شهری در تراز۱-

                                          مراحل ساخت پروژه – بهمن ماه ۹۵

Comments are closed.