طرح توسعه با رویکرد طراحی شهری در محدوده غربی میدان شهدا

کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد

مکان : شهر مشهد- حوزه مرکزی شهر

آخرین وضعیت پروژه:
پس از تأیید ضوابط سیما و منظر و الگوی جداره‌سازی نمای شهری در مدیریت طراحی و بهسازی شهری، کلیه گزارشات طبق شرح خدمات تحویل کارفرما گردید.

                                  الگوی جرم گذاری و سه بعدی شماتیک

                                                          نقشه الگوی کاربری

Comments are closed.