طرح بهسازی و زیباسازی ورودی شهر تربت حیدریه (از سمت مشهد) و مکان‌یابی سایت پیشنهادی مشاغل مزاحم پیرامون محور

کارفرما: شهرداری تربت حیدریه

مکان : خراسان رضوی – شهر تربت حیدریه

آخرین وضعیت پروژه:

بخش نخست: شامل سنجش وضعیت حوزه‌های بلافصل و مداخله محور ورودی انجام شده و به تأیید شهرداری رسیده است. نقشه برداری در مقیاس ۱:۵۰۰ محور ورودی انجام شده و به تأیید شهرداری رسیده است.
بخش دوم: شامل مطالعات ترافیکی و طرح اجرایی محور ورودی که مطالعات ترافیکی انجام و به تأیید شهرداری نیز رسیده است و در حال حاضر طرح هندسی در دست تهیه می‌باشد.
گزارش مکان یابی سایت مشاغل مزاحم نیز تدوین و پهنه‌های مناسب برای استقرار سایت مورد نظر شناسایی شده و به تایید شهرداری نیز رسیده است. در حال حاضر طرح تفصیلی سایت در دست تهیه می‌باشد.

Comments are closed.