طراحی و نظارت مرحله اول و دوم مجموعه مسکونی – تجاری آزادی

کارفرما: بخش خصوصی

مکان : شهر مشهد

آخرین وضعیت پروژه:
مجموعه مسکونی تجاری آزادی از ۶ بلوک A1، A2، B، C1، C2، D تشکیل شده است.
بلوک A1-A2 : اجرای زهکش و عایق کف و بدنه تا ارتفاع ۳ متر به اتمام رسیده و تحویل شده است . اجرای آرماتوربندی قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون بلوک تکمیل شده است.
بلوک B : اجرای زهکش و عایق کف و بدنه تا ارتفاع ۳ متر به اتمام رسیده و تحویل شده است . اجرای آرماتوربندی قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون بلوک تکمیل شده است.
بلوک C1 – C2 : بتن ریزی به اتمام رسیده و اجرای فونداسیون هم کامل شده است.
بلوک D : اجرای ساخت و نصب اسکلت فلزی پارت ۱و۲ از طبقات ۵- تا تراز صفر و اجرای اسکلت ساخت پارت ۳ انجام شده و نصب اسکلت پارت ۳ در حال انجام می باشد.
اجرای زیرسازی و نصب عایق بدنه تا تراز صفر به اتمام رسیده و اجرای عملیات دیوار حائل در طبقه ۳- زون ۱ اجرا شده و اجرای سقف عرشه فولاد در طبقه ۴- و ۵- به اتمام رسیده است و در طبقه ۳- قسمت زون ۱ اجرا گردیده است.

Comments are closed.