طراحی و نظارت مرحله اول و دوم مجموعه مسکونی – تجاری آزادی

کارفرما: بخش خصوصی

مکان : شهر مشهد

آخرین وضعیت پروژه:
مجموعه مسکونی تجاری آزادی از ۶ بلوک D، C2، C1، B، A2 وA1 تشکیل شده است.
عملیات پایدارسازی و گودبرداری در تمامی بلوکها انجام شده است.
در بلوک D پس از اجرای فونداسیون، اسکلت فلزی شامل ستونها و تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقات ۵- تا تراز صفر (تراز شهر) نصب شده است. عایق بدنه اجرا شده و همچنین آرماتوربندی و قالب بندی دیوار حائل نیز در حال انجام است. در تراز سقفهای ۵- و ۴- ورقهای عرشه فولادی نصب می¬شود.
عملیات زهکشی و عایق بندی در بلوکهای C1 و C2 اجرا شده و پس از آماده سازی محل بازشوهای فونداسیون (چاله آسانسور و چاهها) میلگردگذاری شبکه¬های تحتانی و فوقانی و سپس بتن ریزی فونداسیون به تدریج تکمیل خواهد شد.
قرارداد عملیات اجرایی زهکشی و عایق کف و بدنه در بلوکهای A و B منعقد شده و اجرای آن به زودی شروع خواهد شد.

Comments are closed.