طراحی و نظارت مرحله اول و دوم مجموعه مسکونی – تجاری آزادی

کارفرما: بخش خصوصی

مکان : شهر مشهد

آخرین وضعیت پروژه:
مجموعه مسکونی تجاری آزادی از ۶ بلوک A1، A2، B، C1، C2، D تشکیل شده است.
بلوک A1-A2 : عایق کف و بدنه تا ارتفاع ۳ متر به اتمام رسیده و تحویل داده شده است و در حال اجرای آرماتوربندی فونداسیون می باشد.
بلوک B : عایق تکمیل شده است و آرماتوربندی کل فونداسیون به اتمام رسیده است. مرحله اول بتن ریزی هم انجام شده است.
بلوک C1 – C2 : بتن ریزی به اتمام رسیده و اجرای فونداسیون هم کامل شده است.
بلوک D : نصب پارت ۱و۲ اسکلت فلزی از طبقات ۵- تا تراز صفر، اجرای زیرسازی و نصب عایق بدنه و اجرای عملیات دیوار حائل در طبقه ۵- و اجرای عایق بدنه ضلع شمال در طبقه۴- و اجرای سقف عرشه فولاد در طبقه ۴- و ۵- انجام شده است. آرماتوربندی و بتن ریزی سقف مرحله اول ۵- به اتمام رسیده است.

Comments are closed.