طراحی و نظارت مرحله اول و دوم مجموعه مسکونی – تجاری آزادی

کارفرما: بخش خصوصی

مکان : شهر مشهد

آخرین وضعیت پروژه:
مجموعه مسکونی تجاری آزادی از ۶ بلوک C2، C1، B، A2، A1 و D تشکیل شده است.
عملیات پایدارسازی و گودبرداری در تمامی بلوکها انجام شده است.
در بلوک D پس از اجرای فونداسیون، اسکلت فلزی شامل ستونها و تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقات ۵- تا تراز صفر (تراز شهر) نصب شده است. اجرای سقف طبقه ۵- (شامل نصب ورقها و گل میخهای عرشه فولادی) در حال انجام است.
عملیات زهکشی و عایق بندی در بلوکهای C1 و C2 اجرا شده و پس از آماده سازی محل بازشوهای فونداسیون (چاله آسانسور و چاهها) میلگردگذاری شبکه تحتانی در دست اجراست. پس از تکمیل میلگردگذاری شبکه فوقانی، بتن ریزی فونداسیون به تدریج و حداقل در ۴ مرحله انجام خواهد شد.

Comments are closed.