طراحی و نظارت مرحله اول و دوم مجتمع بیمارستان سینا

کارفرما: جناب آقای دکتر قره داغی و شرکاء

مکان : شهر مشهد

آخرین وضعیت پروژه:
اجرای پروژه از ۳ مرحله تشکیل شده است که در حال حاضر:
مرحله اول (احداث بلوک A): اجرای اسکلت بتنی، وال پست ها و تیغه چینی کلیه طبقات به اتمام رسیده است و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی، به غیر از طبقه دهم، همکف و زیرزمین اول تکمیل شده است. نازک کاری طبقات پنجم تا نهم بخش بستری در حال انجام است.
مرحله دوم (احداث بلوک B): بتن ریزی ستونها، دیوارهای برشی و دال کلیه طبقات و اجرای وال پست ها و تیغه چینی تا طبقه هشتم به اتمام رسیده است. اجرای وال پست های طبقات نهم و دهم، در حال انجام است.
مرحله سوم (احداث بلوک ′A): اجرای این بلوک بعد از اتمام بلوک های B و A و همچنین تخریب بیمارستان سینا فعلی آغاز خواهد شد.

تصویر از مراحل اجرایی احداث بلوک A

تصویر از مراحل اجرایی احداث بلوک B

Comments are closed.