طراحی و نظارت مرحله اول و دوم مجتمع بیمارستان سینا

کارفرما: جناب آقای دکتر قره داغی و شرکاء

مکان : شهر مشهد

آخرین وضعیت پروژه:
اجرای پروژه از ۳ مرحله تشکیل شده است که در حال حاضر:
مرحله اول (احداث بلوک A): بتن ریزی ستونها، دیوارهای برشی و دال تا طبقه دهم به اتمام رسیده است. اجرای وال پست ها و تیغه چینی طبقات در حال انجام است.
مرحله دوم (احداث بلوک B): بتن ریزی ستونها، دیوارهای برشی و دال تا طبقه همکف به اتمام رسیده است. قالب بندی و آرماتور بندی طبقه اول در حال انجام است.

تصویر از مراحل اجرایی احداث بلوک A

تصویر از مراحل اجرایی احداث بلوک B

Comments are closed.