طراحی و نظارت مرحله اول و دوم مجتمع بیمارستان سینا

کارفرما: جناب آقای دکتر قره داغی و شرکاء

مکان : شهر مشهد

آخرین وضعیت پروژه:
اجرای پروژه از ۳ مرحله تشکیل شده است که در حال حاضر:
مرحله اول (احداث بلوک A): اجرای اسکلت بتنی، وال پست ها و تیغه چینی کلیه طبقات به اتمام رسیده است و اجرای تأسیسات الکتریکی و مکانیکی، نیز رو به اتمام بوده و نازک کاری بیش از ۶۰ درصد کلیه طبقات انجام گرفته است.
مرحله دوم (احداث بلوک B): اجرای اسکلت بتنی وال پست ها و تیغه چینی کلیه طبقات به اتمام رسیده است.
مرحله سوم (احداث بلوک ′A): اجرای این بلوک بعد از اتمام بلوک های B و A و همچنین تخریب بیمارستان سینا فعلی آغاز خواهد شد.

تصویر از مراحل اجرایی احداث بلوک A

تصویر از مراحل اجرایی احداث بلوک B

Comments are closed.