طراحی محدوده سراب با رویکرد طراحی شهری و با تاکید بر ملاحظات اقتصادی

کارفرما: شهرداری مشهد

مکان : شهر مشهد

آخرین وضعیت پروژه:
پس از برگزاری چندین جلسه راهبری و بررسی گزینه های پیشنهادی در سه سناریو، گزینه موردنظر این مهندسین مشاور مورد وفاق جمعی قرار گرفت.

                                                معرفی محدوده فراگیر

Comments are closed.