بازپیرایی محور جنت غربی

کارفرما: شهرداری مشهد

مکان : مشهد

آخرین وضعیت پروژه:
تحویل گردیده در مراحل بررسی است.

Comments are closed.