بازنگری طرح تفصیلی حوزه مرکزی (با لحاظ ملاحظات بافت تاریخی و حقوق ایجاد شده)

کارفرما: شهرداری مشهد

شماره قرارداد: ۲۹/۱۴۰۱/۱۵۲۴۹۴

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

موضوع قرارداد: بازنگری طرح تفصیلی حوزه مرکزی (با لحاظ ملاحظات بافت تاریخی و حقوق ایجاد شده)

مکان: مشهد ، میدان شهدا ، شهرداری مرکز

Comments are closed.